วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คืออะไร?


ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คืออะไร?
        ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คืออะไร คือ ศูนย์กลางของชุมชนที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ แต่ต้องมีเป็นสถานที่ที่ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ได้อย่างสะดวก และที่สำคัญเป็นศูนย์ที่มีเครื่องมือ ICT พื้นฐานในการให้บริการแก่คนในชุมชนทุกกลุ่มที่ต้องการใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการพัฒนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามคำนิยามของแต่ละองค์กร ดังนี้
ชื่อเรียกต่างๆ ของ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คือ
        1  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน    :   Community ICT Learning Centre
        2. ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน        :   Community Internet Centre
        3. ศูนย์เทเลเซ็นเตอร์             :   Telecentre / Tele-Centre / Community  Telecentre
        4. ศูนย์อีเซ็นเตอร์ของชุมชน     :   Community E-Centre
        5. ศูนย์ไซเบอร์ชุมชน             :   Community Cyber Centre
        6. ศูนย์สื่อชุมชน                   :   Community Media Centre / Community E- Media
        7. ศูนย์สื่อผสมของชุมชน         :   Community Multi-Media Centre
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นของใคร?       
            การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่มักเรียกกันสั้นว่า  “กระทรวง ICT”   โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่จะทำหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา ติดตามประเมินผลศูนย์ ICT ชุมชนทั่วประเทศทั้งหมด  โดยจะทำงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อเป็นการป
ระสานทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด
         เมื่อชุมชนใด “ที่มีความพร้อม”   หรือมีความเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่จะจัดตั้งศูนย์เป็นของตนเอง  ผู้นำชุมชน  หรือตัวแทนชุมชน  หรือผู้บริหารหน่วยงานก็จะส่งใบขอศูนย์ฯมาที่สถิติจังหวัดนั้นๆ  และที่กระทรวงฯด้วย  โดยสถิติจังหวัดจะเป็นผู้ประเมินความพร้อม  และประสานงานให้  เมื่อกระทรวงฯ พิจารณาความเหมาะสมแล้ว  กระทรวงฯ ก็จะประสานไปที่สถิติจังหวัด  และประสานให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ไปติดตั้งวัสดุอุปกรณ์  ระบบอินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์ฯให้ตามจำนวนที่ชุมชนแต่ละแห่งขอมา
        จากนั้น  ชุมชน ก็จะเป็นผู้ที่ดูแล  บริหารจัดการศูนย์ฯ  เพื่อประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน  โดยมีกระทรวง ICT  เป็นพี่เลี้ยงหลัก  สถิติทุกจังหวัด  ที่ปรึกษาวิชาการและการพัฒนา และหน่วยงานในพื้นที่  และท้ายที่สุด กระทรวง ICT  ก็จะดำเนินการส่งมอบให้ชุมชนดูแล
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมีวัตถุประสงค์อะไร?      
            วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คือการสร้างโอกาสร่วมกับชุมชนผ่านเครื่องมือ ICT โดยใช้สถานที่ใดๆก็ได้ที่เป็นศูนย์รวม  หรือที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน และตั้งชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นแหล่งศึกษา และเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่ให้บริการประชาชนทุกอาชีพ และทุกเพศวัย ตลอดจนใช้เป็นแหล่งสนับสนุนอาชีพ สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ และขยายการให้บริการภาครัฐไปสู่ส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น